Strategia Spółek Grupy

Technologia zagospodarowania odpadów

Rozwój rynku przetwarzania odpadów

O Grupie

Grupa Econ poprzez spółki celowe Econ, EkoPartner Recykling i Econ Trader, realizuje od 1999 roku przedsięwzięcia biznesowe na szeroko pojętym rynku związanym z gospodarką odpadami, recyklingu oraz odnawialnych źródeł energii.

Spółki Grupy

Econ od roku 1999 odpowiada za maksymalizację osiąganych wyników finansowych oraz długoterminowy rozwój spółek Grupy.

 • Kreowanie strategii biznesowych
 • Nadzór nad realizacją przedsięwzięć biznesowych 
 • Pozyskiwanie nowych kontrahentów, 
 • Prowadzenie negocjacji handlowych
 • Rozwój nowych projektów inwestycyjnych
 • Analizy potencjału rynkowego

 

EkoPartner Recykling od roku 2010 prowadzi działalność w Lubinie z zakresu przetwarzania odpadów.

 • Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów
 • Status Instalacji Komunalnej (były RIPOK) 
 • Sortownia odpadów surowcowych
 • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych
 • Możliwość zagospodarowania 320 tys. ton odpadów rocznie
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Realizacja innowacyjnego projektu współfinansowanego przez NCBiR o wartości 18,5 mln zł

 

 

 

Econ Trader od roku 2011 zarządza strumieniami odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego pomiędzy instalacjami własnymi oraz zakładami firm partnerskich.

 • Zakład przetwarzania odpadów w Wojkowicach
 • Przetwarzanie odpadów surowcowych
 • Obrót surowcami wtórnymi
 • Odbiór i transport odpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych
 • Główny dostawca pre RDF do firmy EkoPaliwa Chełm (CEMEX)
 • Możliwości zagospodarowania 140 tys. ton odpadów rocznie

 

Econ sp. z o. o.

Ul. Ślęzoujście 5
54-105 Wrocław
T +48 71 364 77 20
ekopartner-econ.pl

Ekopartner Recykling sp. z o. o.

Ul. Zielona 3
59-300 Lubin
T +48 572 021 121
ekopartner-recykling.pl

Econ Trader sp. z o. o.

ul. Długosza 27
42-580 Wojkowice
T +48 32 760 21 59
econ-trader.pl

Skontaktuj się z nami

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Econ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślęzoujście 5, NIP 8971600095  REGON 913969499  KRS 0000106732.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław

e-mail: odo@grupaecon.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą również osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, w tym m.in. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz księgowo- finansowe.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia zawartych umów. Będziemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).